Razpis HORTIKULTURNIK II m/ž

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih  (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16 in 15/17 – Odl. US), Pogrebno podjetje Maribor d.o.o., Cesta XIV. divizije 39a, 2000 Maribor objavlja prosto delovno mesto:

»HORTIKULTURNIK II«   M/Ž

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • Srednja poklicna in podobna izobrazba (IV. Stopnja)
  • 3 mesecev delovnih izkušenj.

Naloge, ki se bodo opravljale na tem delovnem mestu so:

  • delo v prodajalni, pri blagajni in svetovanje strankam,
  • izdelovanje zahtevnejše žalne floristike,
  • pripravljanje in skladiščenje prodajnih artiklov,
  • vzdrževanje in urejanje pokopališča,
  • vzdrževanje in urejanje grobnih mest,
  • druga dela po pisnem ali ustnem navodilu nadrejenega.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 1 (enega) leta, s polnim delovnim časom, s poskusno dobo 3 mesecev. Možnost podaljšanja delovnega razmerja za nedoločen čas.

Delo se bo opravljalo v poslovnih prostorih oziroma enotah delodajalca in zunaj poslovnih prostorov oziroma sedeža delodajalca in sicer na terenu, skladno z zahtevami za nemoten potek delovnega procesa.

Kandidati so dolžni prijavi priložiti podatke iz katerih so razvidne predvsem delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence. Kandidati vložijo prijavo v elektronski obliki in jo pošljejo na e-naslov: aralija@pp-mb.si, oziroma lahko prijavnico pošljejo tudi po pošti na naslov Pogrebno podjetje Maribor d.o.o., Cesta XIV. divizije 39a, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je:  28. 5. 2022

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Datum objave: 18.05.2022 

Pogrebno podjetje Maribor d.o.o.

Direktorica: mag. Lidija Pliberšek

Dokumentacija

Cvetličarska dejavnost v času razglasitve epidemije